Hz. Ali (a.s) Buyurdu ki:

Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.
Hz. Ali -
Hz. Ali'nin (a.s) Velayeti PDF Yazdır e-Posta
Ender Dağ tarafından yazıldı.   

Öncelikle bu makalenin yazılmasındaki amaç Resulullah (saa)’in buyurmuş olduğu  bu hadistir: İmam Cafer-i Sadık, babası ve dedelerinden, İmam Ali’den naklen, Resulullah (saa) bir grup ashabına şöyle buyurdu: “Allah-u Teala, kardeşim Ali’ye sayılmayacak kadar çok faziletler vermiştir. Kim onun faziletlerinden birini, ona ikrar ettiği halde zikrederse, Allah-u Teala onun geçmişte ve son zamanda işlediği günahlarını bağışlar. Kim onun faziletlerinden birini yazarsa, melekler sürekli olarak o yazıdan bir eser kaldıkça ona mağfiret dilerler. Kim onun faziletlerinden birini dinlerse, Allah Teala, onun işitmek yoluyla işlediği günahlarını bağışlar. Kim onun faziletlerini içeren bir kitaba bakarsa, Allah Teala, onun bakmak yoluyla işlediği günahlarını affeder. Ali bin Ebi Talib’e bakmak ibadet ve onu zikretmek ibadettir, bir kulun imanı ancak onun velayetini kabul ederse ve onun düşmanlarından uzaklaşırsa kabul olur”(1) Hz. Ali (as)’ın sayılamayacak kadar çok fazileti vardır. Biz burada sadece O’nun velayeti hakkında Resulullah (saa)’in bizlere ne buyurduğuna bakacağız.

“İmam Ali’den naklen Resulullah (saa) şöyle buyurdu: Ey Ali, bir kul Allah’a karşı Nuh’un kavmi içinde kaldığı gibi ibadet etse, Uhud dağı kadar altını olup onu Allah’ın yolunda harcasa, ömrü uzun olup bin kere yayan hac etmeğe ömrü yetse ve sonra Safa ve Merve arasında mazlum olarak öldürülse ve bütün bunlara rağmen senin velayetin altında değilse o kişi hiçbir zaman ne cennete girecek, ne de cennetin kokusunu koklayacaktır.” (2) Bu hadisten anladığımız gibi bir insan eğer Hz. Ali (as)’ın velayeti altında değilse yaptığı tüm ibadetler, hayırlar ve güzel ameller boşa gider. Hz Ali (as)’ın velayeti sadece insanlar için farz olan bir şey değildir. Nitekim Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Allah gökleri ve yeryüzünü yarattığında onları davet etti ve onlar icabet edince onlara benim peygamberliğimi ve Ali bin Ebi Talib’in velayetini arz etti. Gökler ve yeryüzü benim peygamberliğimi ve Ali’nin velayetini kabul ettiler. Sonra halkı yarattı ve bana ve Ali’ye dinin emirlerini intikal etti. Mutlu olanlar, ancak bizimle mutlu olanlardır ve kötü olanlar ise ancak bize karşı kötülük edenlerdir. Ben ve Ali, Allah'ın helalini helal ve haramını haram bildirenleriz.”(3) Ali’nin velayeti göklere ve yerlere arz ediliyor ve kabul ediliyor. Peki, neden insanlar Hz. Ali’nin velayetini kabul etmiyorlar? Hz. Ali’nin velayetinde olmayan cennete girebilir mi hiç? Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Kıyamet Günü’nde sırat köprüsü cehennemin kenarına kurulduğunda, onun üzerinden ancak Ali bin Ebi Talib’in velayetinden bir yazı getiren geçebilecek.”(4)

Resulullah (saa) İbni Abbas’a buyurmuş ki: “Ali’nin velayetinden şaşma, çünkü yakınlaştırılmış melekler ve gönderilmiş peygamberler bile Ali’yi buğz etseler, Allah-u Teala onları ateşe atardı”(5) Peygamberler ve melekler bile Ali (as)’a buğz etseler mekânları cehennemken O’nun velayetini kabul etmeyecek insan Allah’tan şefaat beklemesin. Cennete gitmek isteyen insanlar Hz. Ali’nin velayeti altına girerler.

Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "Her kim hayatım gibi yaşamayı, ölümüm gibi ölmeyi ve Allah’ın bana vaat ettiği ebedi cennette olmayı isterse Ali bin Ebi Talib’in velayetini kabul etsin, çünkü o, sizleri hidayetten çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez"(6) peygamberimizin yolunda olanlar. Yâda olduğunu iddia edenler kimin velayetini kabul ettiniz de Hz. Ali’nin velayetini terk ettiniz?

Resulullah (saa) şöyle buyurdu "Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah’ı sevmiştir, onu buğzeden beni buğzetmiştir, beni buğzeden de Allah’ı buğzetmiştir"(7) Ali (as) sevgisi kurtuluştur. Aleviliğin ortaya çıkış sebebi budur. Hasan el-Basri ve İbn-i Mesud'tan naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Kıyamet Günü’nde Ali bin Ebi Talib, Cennet’in yüksekliklerinde olan Firdevs Dağı’nın üzerinde bulunacak, o dağın üstünde Alemlerin Rabbinin arşı ve altında kol kol akan Cennet’in içine akan nehirler vardır, kendisi nurdan bir kürsüye oturup elinde tesnim (içecek) olacak, onun ve Ehl-i Beyt’inin velayetini kabul etmeyenler, sıratın üstünden geçemeyecek. Ali o gün, sevenlerini Cennet’e, buğz edenlerini de Cehennem’e geçirecektir"(8)

Bilmeyenler Aleviliği iyice araştırıp ondan sonra karar versinler. Bu insanlar neden peygamberden sonra Hz. Ali (as)’ın yolunda gittiler diye hiç merak ettiler mi? Tarihte atalarımız sırf Alevi oldukları için katledilmediler mi? Tek suçları ise Ali’yi sevmektir. Alevilerin kalplerinde düşmanlık yoktur. Alevilerin en büyük liderlerinden emir Hasan el-Mekzun el-Sencari (H. 620-923) bir şiirinde Alevilerin yaşadıklarını şöyle dile getiriyor.

Nasıl sunduysak onlara sevgiyi

Aynısıyla sundular bize nefreti

Onlara göre tek kabahatimiz

Taha gile(9) olan velayetimiz(10)

Alevilerin tek suçu Hz. Ali (as)’ın velayeti altında olmaktır. Varsın dünyada bu suç olsun mükâfatı Allah katındadır. Hidayete tabi olanlara selam olsun


---- -- - -- - -- -- -- - -

1) (Menakıb-i Harezmi, s.2. / el-Hamvini eş-Şafii' nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.18 / el-Künci' nin "Kifayet' üt Talib" s.252 / Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.121 / Gayet’ül Meram s.293 / el-Zehebi' nin "Mizan' ül İtidal" c.3, s.467 / Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk s.231-232 / el-Hafız el-Hamadani’nin “el-Menakib” / Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.344-345)

2) Menakıb-ı Hüvarezmi s.28

Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.252

Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.458

3) Menakıb-ı Hüvarezmi s.80

Enis Emir "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah

4) (İbn-i Meğâzeli "Menâkibu Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselâm" S.242)

5) (el-Hirat S.161, Yenabi C.1, S.53)

6) el-Hakim Nişaburi "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.139, Hadis no: 4642. Hakim diyor ki: İsnadı Sahihtir, ama tahric etmezler (Buhari ve Müslim)

7) İbn-i Asakir "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.93. Menakıb-ı Meğazeli s.230. el-Müttaki el-Hindi "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.32. el-Hamvini "Feraid es-Simtayn" c.1, s.291. el-Heysemi "Mecma'üz Zevaid" c. 9, s.108. el-Müttaki el-Hindi "Kenz' ul Ummal" c.6, s.154. el-Kunduzi “Yenabi’ül-Meveddet” s. 237. İbn-i Hasnevi “Der Bahr’ül Menakib” s.59. et-Tüsteri “İhkak’ul Hak” c.6, s.434.) Muhammed Miri el-Antaki "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.313. es-Seyyid Murtada Hüseyni “Fedail’ül Hamse min es-Sihah es-Sitte” c.2, s.202. el-Tabarani “Mucem el-Kebir”

8) Hatip el-Bağdadi "Tarih-i Bağdat" c.3, s.161. Muhibeddin et-Tabari "Riyad'ul Nadara" c.2, s.173, 177, 244. el-Hamvini eş-Şafii "Feraid es-Simtayn" c.1, s.292 Hadis No: 230. er-Rahmani el-Hemedani “el-İmam Ali bin Ebi Talib” s.364, Hadis No: 4. Hatip el-Hüvarezmi el-Hanefi "Maktel-i Hüseyn" c.2, s.32. el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi'ül Mevedde" s.86, 113. Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.31. Emrutesri “Ercah’ül Metalib” s.550. Muhammed Salih et-Tirmizi “Menakib’ül Murtadaviyye” s.105. el-Bahrani “Gayet’ül Meram” s.207 Hadis No: 12. et-Tüsteri "İhkak'ul Hak" c.7, s.114-121 ve c.17, s.158-162. Muhammed Miri el-Antaki "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.294-295. Ebu Bekir bin Şihabiddin eş-Şafii “Reşfet’üs Sadi” . Enis Emir "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.460.

9) “taha gile” derken kasıt Ehl-i Beyt’tir.

10) Muhammed Emin Galib et-Tavil “Tarih el- Aleviyyun” 364, 

Comments (0)

 

Kitap

Bu Kitabı Okudunuz mu?
Reklam
"İslamiyetin Özü Gerçek Alevilik" bu kitap Aleviliğin ne olduğunu, nasıl bir inanç olduğunu, kısa ve öz bir şekilde anlatacak ve Alevi kardeşlerimizin kendi inançlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Facebookta Paylaş

Sayfayı Facebookta Paylaşın

Arkadaşına Tavsiye Et

Aleviyyun.com © 2009 Arap Alevi Bilgilendirme Sitesi